photo1680864227
مجموعه فرهنگی تربیتی منتظران حضرت مهدی عجموسسه خیریه ، مجموعه مدارس دخترانه و پسرانه مسجد محور ، پاتوق خواهران ، فروشگاه زیتون ، پایگاه بسیج ، هیات های هفتگی ،پژوهشکده و...

موارد تربیتی

مربی محور شامل :

سرفصل برنامه های تربیتی مدارس مسجد محور مجموعه قسمت مربی /مدیر گروه برای دانش اموزان