فرم استخدام در مجموعه

پیش ثبت نام
  • مشخصات فردی

  • مثال :1390/04/26
  • مشخصات و سوابق شغلی و فرهنگی

    بصورت دقیق و تیتر وار
  • فقط شغل دقیق ( آزاد ننویسید)
  • مثال :03137817535
  • الصاق مدارک

  • عکس3*4 جدید
  • جهت تسریع در پیشرفت کار یک فیلم چند دقیقه ای از معرفی خود در ایتا به این نشانی ارسال کنید https://eitaa.com/yazahraa313m_ir